< Regulamin - Bank Samotnych Serc Bank samotnych serce

REGULAMIN

Regulamin Serwisu Bank Samotnych Serc

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady funkcjonowania i korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Bank Samotnych Serc, dostępnego pod adresem www.banksamotnychserc.com, zwanego dalej: Serwisem.
 2. Organizatorem (administratorem) Serwisu jest: Teleaudio Dwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000545770,
  NIP 525-10-65-169.
 3. Ogłoszeniodawcą w Serwisie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej: Użytkownikiem.
 4. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom, chcącym poznać odpowiednią osobę celem założenia stałego związku i/lub nawiązania przyjaźni, zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie oraz jednocześnie w Gazecie TV Polsat (publikowanej w formie teletekstu), które będzie publicznie dostępne, dla nieokreślonej liczby osób, zwanych dalej: Odbiorcami.
 5. Udział w Serwisie, zamieszczanie w nim treści oraz korzystanie z tych treści jest dobrowolne.
 6. Każdy Użytkownik (ogłoszeniodawca) jak również Odbiorca przed rozpoczęciem korzystania
  z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Każdy Użytkownik oraz Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu; w szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie  (w tym przesyłanie) treści sprzecznych z wymogami określonymi w Regulaminie.
 7. Zgłoszenie ogłoszenia do publikacji przez Użytkownika równoznaczne jest z akceptacją przez niego warunków niniejszego Regulaminu i nakłada na Użytkownika obowiązek przestrzegania zasad w tym Regulaminie określonych.
 • 2. Zasady zamieszczania ogłoszeń w Serwisie
 1. Ogłoszenia mogą pochodzić wyłącznie od pełnoletnich osób fizycznych, zarówno z kraju jak
  i z zagranicy.
 2. Ogłoszenia, wyłącznie w języku polskim, wraz z dowodem uiszczenia opłaty za ich publikację należy przesyłać:
 3. a) pisemnie, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, z dopiskiem: „Gazeta TV Polsat”
 4. b) mailowo, na adres: ogłoszenia@teleaudio.pl.
 5. Odpłatność za Ogłoszenie wynosi 24,60 PLN (słownie: dwadzieścia cztery złote i 60/100) i obejmuje okres 14 (czternasto) – dniowej publikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. ceny,
  w tym do stosowania rabatów lub promocji (stałych lub czasowych) w zakresie odpłatności za publikację ogłoszeń w Serwisie, jak również – poprzez zmianę treści Regulaminu – prawo do podwyższenia ww. ceny, przy czym zmiana taka nie będzie dotyczyć ogłoszeń, za które już dokonano opłaty w obowiązującej wysokości.
 6. Płatności z tytułu publikacji ogłoszenia należy dokonać na następujący rachunek Organizatora:

Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa nr konta:

Bank Pekao S.A.

44 1240 6218 1111 0010 4997 3232

 1. Treść zgłoszenia winna obejmować:

1)    pełne dane osobowe Użytkownika (ogłoszeniodawcy), tj.: imię, nazwisko, numer PESEL (celem        możliwości weryfikacji wieku), adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego oraz,
o ile to  możliwe, adres email – które pozostaną do wyłącznej wiadomości redakcji,

2)    treść ogłoszenia opracowaną według następującego schematu:

 1. a) imię lub pseudonim,
 2. b) wiek,
 3. c) województwo miejsca zamieszkania,
 4. d) treść anonsu (nie dłuższa niż 700 znaków, przy czym za znak rozumie się: litery, cyfry, znaki interpunkcyjne oraz spacje); treść ogłoszeń nie może zawierać danych osobowych Użytkownika (ogłoszeniodawcy), w tym jego numeru telefonu;
 5. e) ewentualne zdjęcia Użytkownika (ogłoszeniodawcy), przesyłane w dowolnym formacie i rozdzielczości – w ilości maksymalnie 1 (jedno),

3)    dowód uiszczenia opłaty za publikację ogłoszenia.

 1. Treść ogłoszenia nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich, a także być sprzeczna z treścią Regulaminu. W szczególności treść ogłoszeń nie może:
 2. a) stanowić reklamy lub pseudo reklamy jakichkolwiek produktów, usług lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zawodową, społeczną itp., w szczególności poprzez zamieszczanie linków do jakichkolwiek stron internetowych lub serwisów,
 3. b) zawierać treści dotyczących osoby lub osób innych niż sam Użytkownik (ogłoszeniodawca),
 4. c) zawierać danych osobowych Użytkownika (ogłoszeniodawcy) innych niż: imię lub pseudonim, wiek, województwo miejsca zamieszkania;
 5. d) zawierać treści niezgodnych z celem Serwisu, w tym ogłoszeń zawierających prośbę o wsparcie finansowe lub zawierających numer rachunku bankowego,
 6. e) zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite,
 7. f) zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub obowiązującymi zasadami etycznymi lub społecznymi, w tym treści obscenicznych, perwersyjnych lub bulwersujących, jak również manifestujących poglądy polityczne lub społeczne Użytkowników,
 8. g) zawierać materiałów poniżających, naruszających cześć lub godność osób lub grup (w tym religijnych lub społecznych) albo dyskryminujących jakiekolwiek osoby / grupy ludzi,
 9. h) zawierać treści przedstawiających przemoc lub okrucieństwo,
 10. i) zawierać treści propagujących działania sprzeczne z prawem lub postawy i poglądy sprzeczne
  z moralnością lub dobrem społecznym,
 11. j) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
 12. k) wypełniać znamion czynu karalnego,
 13. l) w inny sposób być sprzeczna z treścią Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Ogłoszenia nie mogą wprowadzać w błąd Odbiorców co do okoliczności w nich opisanych, jak również rozpowszechniać treści chronionych prawem autorskim lub prawem do wizerunku.

 

 1. Zgłoszenia dotyczące ogłoszeń nieopłaconych, opłaconych w wysokości niższej niż wymagana lub do których nie dołączono potwierdzenia ich opłacenia pozostaną bez rozpoznania i nie zostaną opublikowane.
 2. Organizator zastrzega sobie:
 3. a) prawo do odmowy publikacji ogłoszeń (w tym zdjęć) sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, bez prawa jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Użytkownika, w szczególności    zdjęć o treściach pornograficznych, obscenicznych lub przedstawiających produkty, których reklama lub promocja jest prawnie wyłączona lub ograniczona,
 4. b) prawo (ale nie obowiązek) dokonywania korekt treści ogłoszeń przesłanych do publikacji
  w zakresie dotyczącym oczywistych omyłek pisarskich, stylistycznych lub
  W sytuacji, gdy w treści ogłoszenia pojawią się niedopuszczone Regulaminem dane osobowe, ogłoszenie zostanie opublikowane, jednakże kwestionowane dane osobowe zostaną z niego usunięte.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach zgłoszenia ogłoszenia do publikacji przedkłada dodatkowo swoje zdjęcia, wyraża on tym samym zgodę – na podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Użytkownika utrwalonego na tych zdjęciach. Niniejsza zgoda obejmuje prawo do publicznego rozpowszechniania wizerunku Użytkownika, bez ograniczeń terytorialnych (tj. tak w kraju jaki i za granicą) oraz bez ograniczeń czasowych, z możliwością ich udostępniania szerokiej rzeszy odbiorców, poprzez zamieszczenie tych zdjęć na stronie internetowej www.banksamotnychserc.pl, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 • 3. Zasady emitowania ogłoszeń
 1. Ogłoszenia zgodne z treścią Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Serwisu, przez okres 14 dni.
 2. Dodatkowo, ogłoszenia będą publikowane w ww. okresie na stronach Gazety TV Polsat (za wyjątkiem zdjęć), przy uwzględnieniu następujących zasad:
 3. a) ogłoszenia mężczyzn od 18 do 39 lat będą emitowane na 722 stronie,
 4. b) ogłoszenia mężczyzn od 40 lat – na stronie 724,
 5. c) ogłoszenia kobiet od 18 do 39 lat  będą emitowane na 721 stronie,
 6. d) ogłoszenia kobiet od 40 lat – na 723 stronie.

Zasady publikacji ogłoszenia na stronach Gazety TV Polsat reguluje odrębny Regulamin Gazety TV Polsat dostępny na stronie 482 Gazety.

 1. Publikacja ogłoszenia zostanie uruchomiona w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia. Użytkownik przesyłając zgłoszenie publikacji ogłoszenia wyraża tym samym zgodę na jego niezwłoczną publikację przed upływem okresu odstąpienia od umowy, przyjmując do wiadomości, że publikacja ogłoszenia  oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik (ogłoszeniodawca) może dokonać przedłużenia okresu publikacji ogłoszenia przesyłając do Organizatora – nie później niż na 3 (trzech) dni przed upływem dotychczasowego terminu publikacji ogłoszenia – dowód uiszczenia kolejnej wpłaty, o której mowa w § 2 ust. 3. Przedłużenie publikacji ogłoszenia dokonane w późniejszym czasie wymaga powtórzenia całej procedury zgłoszeniowej, o której mowa w § 2 Regulaminu.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika (poza danymi zawartymi w treści ogłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2) Regulaminu) są objęte tajemnicą i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora. Publikowane ogłoszenia zostaną opatrzone unikatowym numerem nadanym przez Organizatora, służącym do wskazywania wybranego ogłoszenia przez Odbiorców.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania – bez prawa odszkodowania ze strony Użytkownika (ogłoszeniodawcy) – treści ogłoszeń przed upływem terminu ich publikacji, w sytuacji, gdy otrzyma
  w tym zakresie stosowne wezwanie od organu administracji publicznej, sądu, Policji lub prokuratury,
  a także na uzasadniony wniosek osoby trzeciej, która wykaże, że treść ogłoszenia narusza jej słuszne interesy, jak również w sytuacji wykrycia, iż treść ogłoszenia jest niezgodna z treścią Regulaminu.
 3. Po upływie okresu publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 ogłoszenie zostanie automatycznie usunięte przez Organizatora z Serwisu z Gazety TV Polsat. Wszelkie listy stanowiące odpowiedź na ww. ogłoszenie otrzymane przez Organizatora choćby po terminie publikacji ogłoszenia, zostaną przekazane do właściwego Użytkownika.
 4. Użytkownik (ogłoszeniodawca) może w każdej chwili (nawet przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1) zakończyć korzystanie z Serwisu przesyłając do Organizatora – w sposób opisany w § 2 ust. 2 Regulaminu, wyraźne żądanie natychmiastowego wstrzymania publikacji ogłoszenia, co  jednak nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu całości lub części uiszczonego wynagrodzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian dotyczących sposobu prezentowania treści w Serwisie, kolorystyki Serwisu, jego funkcjonalności (w tym w zakresie sposobu działania wyszukiwarki) oraz innych elementów wizualnych, graficznych, dźwiękowych lub informatycznych.
 6. Organizator zapewnia dostęp do Serwisu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, na zasadach określonych Regulaminem, z wyjątkiem:
 7. a) okresów wynikających z ograniczeń w dostępie do sieci lub systemów informatycznych narzuconych przez operatorów, z których usług korzysta Organizator, Użytkownik lub Odbiorca,
 8. b) okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań podmiotów trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 9. c) o kresów konserwacji sieci, sprzętu lub oprogramowania Organizatora, nie dłuższych jednak niż łącznie 48  (czterdzieści osiem) godzin miesięcznie.
 10. d) Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego odroczenia lub wstrzymania – bez prawa odszkodowania ze strony Użytkownika (ogłoszeniodawcy) – publikacji treści ogłoszeń, które      byłyby niezgodne z charakterem  wyjątkowych zdarzeń (np. w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej).
 • 4. Zasady kontaktu Odbiorców z Użytkownikami
 1. Każdy Odbiorca, który zapozna się z treścią ogłoszenia opublikowanego przez Użytkownika i jest zainteresowany nawiązaniem kontaktu z tym Użytkownikiem (ogłoszeniodawcą) ma prawo napisać list do Użytkownika, podając w nim m.in. także swoje dane i adres do kontaktu (celem umożliwienia Użytkownikowi skontaktowania się z nadawcą listu).
 2. List należy włożyć do koperty, zakleić ją i nakleić na niej znaczek za 3,30 zł. Na tej kopercie nie należy wpisywać danych adresata, ani umieszczać na niej żadnych dodatkowych treści lub rysunków. Do tak przygotowanej koperty należy dołączyć – na zewnątrz – karteczkę z numerem oferty Użytkownika, nadanym jej przez Organizatora (znajdującym się pod treścią każdego ogłoszenia).
 3. Tak przygotowaną i oznaczoną numerem kopertę należy umieścić w drugiej kopercie, adresowanej do Organizatora i nakleić na niej znaczek za 3,30 zł. Kopertę należy wysłać na adres Organizatora  wskazany w § 1 Regulaminu, z dopiskiem:  Gazeta TV Polsat.
 4. Wszystkie otrzymane przez Organizatora listy – bez otwierania koperty przeznaczonej dla Użytkownika (ogłoszeniodawcy) – zostaną niezwłocznie wysłane do właściwego Użytkownika (ogłoszeniodawcy).
 5. Użytkownik (ogłoszeniodawca) ma prawo – ale nie ma obowiązku – skontaktować się według własnego uznania ze wszystkimi lub jedynie z wybranymi albo z żadnym z nadawców listów (Odbiorców). Organizator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak kontaktu ze strony Użytkownika (ogłoszeniodawcy) z nadawcami listów, jak również nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nawiązania kontaktu między Użytkownikiem (ogłoszeniodawcą) a Odbiorcą / Odbiorcami.
 6. Użytkownicy oraz Odbiorcy nie mają prawa podejmować jakichkolwiek działań mających cechy nękania, niepokojenia, prześladowania (stalkingu), molestowania, szykanowania, jak również nie mają prawa w żaden inny szkodliwy sposób wykorzystywać danych osób korzystających z Serwisu.
 7. Wszystkie przejawy naruszenia prawa w tym w zakresie ochrony dóbr osobistych lub prawa do prywatności, w relacjach między Użytkownikami (ogłoszeniodawcami), a Odbiorcami winny być
  – w zależności od rodzaju i charakteru naruszeń – zgłaszane właściwym organom ścigania lub dochodzone na drodze postępowania cywilnego.
 • 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu
 1. Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Odbiorcy niezbędne jest zapewnienie przez Odbiorcę, w jego własnym zakresie, stosownego łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne:
 2. a) komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon) z oprogramowaniem o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

– system operacyjny: Windows XP, 7, 8, 10, Android;

– przeglądarka internetowa: Internet  Explorer, Google Chrome, Mozilla  Firefox, iOS Safari, Android Browser;

– włączona obsługa JavaScript i Cookies;

– do wyświetlania ogłoszeń nie jest konieczne instalowanie dodatkowego oprogramowania.

 1. b) dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.
 2. Przeglądanie w odbiorniku telewizyjnym ogłoszeń zamieszczonych w Gazecie TV Polsat wymaga posiadania wyposażenia (funkcjonalności) do obsługi teletekstu.
 • 6. Odpowiedzialność
 1. Pełną odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność prawną) za treść ogłoszeń ponosi wyłącznie Użytkownik (ogłoszeniodawca). W szczególności Użytkownik (ogłoszeniodawca) ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, naruszenie dóbr osobistych osób trzecich lub naruszenie prawa do wizerunku osób trzecich, jak również za naruszenie przez treść ogłoszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator zastrzega, iż w żaden sposób nie dokonuje weryfikacji danych Użytkowników zamieszczających ogłoszenia, w szczególności nie dokonuje weryfikacji publikowanych przez nich treści i zdjęć, w tym pod kątem ich rzetelności lub zgodności z prawdą lub obowiązującymi przepisami prawa, jednakże prawo do dokonywania takiej weryfikacji sobie rezerwuje.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
 4. a) za treść, w tym wiarygodność i rzetelność zamieszczanych Ogłoszeń ora za autentyczność danych dotyczących Użytkowników, jak również za skutki wykorzystania ww. danych i informacji w świecie rzeczywistym i  ewentualne zaistniałe pomiędzy Użytkownikami a Odbiorcami zdarzenia,
 5. b) działania lub zaniechania Użytkowników (ogłoszeniodawców) oraz Odbiorców, w tym skutki nawiązanych między nimi relacji lub brak nawiązania takich relacji,
 6. c) za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usługi (Serwisu) lub nieprawidłowym wykorzystywaniem tej usługi, w tym za bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie fotografii Użytkowników opublikowanych w Serwisie lub za inne przypadki wykorzystania Serwisu przez nieuprawnione osoby trzecie na szkodę Użytkownika,
 7. d) za jakiekolwiek utracone przez Użytkownika (ogłoszeniodawcę) korzyści, w związku
  z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związane z publikacją ogłoszeń lub zgodnym z Regulaminem brakiem publikacji treści tych ogłoszeń,
 8. e) za jakiekolwiek szkody poniesione przez Odbiorców w związku z funkcjonowaniem Serwisu,
  w tym związane z brakiem odpowiedzi ze strony Użytkownika na list wysłany przez Odbiorcę (zgodnie z treścią § 4 ust. 5 regulaminu) lub w związku z nieprawdziwą treścią ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników,
 9. f) korzystanie z usługi opisanej w Regulaminie niezgodnie z tym Regulaminem, w szczególności bez zapoznania się z treścią Regulaminu lub bez zrozumienia celu, charakteru i zasad funkcjonowania Serwisu,
 10. g) za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem lub nieprawidłowym (w tym błędnym) funkcjonowaniem Serwisu, których mimo dochowania należytej staranności nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności związane ze zdarzeniami losowymi (siłą wyższą),
  w tym za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania, łączy telekomunikacyjnych lub systemów       teleinformatycznych, których  administrowanie nie leży w gestii Organizatora.
 11. Wszelkie roszczenia dotyczące treści ogłoszeń należy kierować bezpośrednio do Użytkowników (ogłoszeniodawców).
 12. Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody, które Organizator poniesie w związku
  z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich dotyczących treści ogłoszeń, w tym dołączonych do nich zdjęć, w szczególności koszty postępowań (sądowych, administracyjnych i innych) oraz koszty uzasadnionej obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowań, nałożonych kar, grzywien, mandatów, nawiązek itp., jak również koszty wykonania przez Organizatora  ostatecznych decyzji lub prawomocnych lub natychmiast wykonalnych orzeczeń sądowych lub innych postanowień właściwych organów (w tym Policji i Prokuratury). W przypadku wytoczenia przeciwko Organizatorowi powództwa przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązany będzie do niezwłocznego wstąpienia – na wezwanie Organizatora – do toczącego się  postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej  możliwości wystąpienia z interwencją  uboczną po stronie odpowiednio Organizatora.
 • 7. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące publikacji ogłoszeń lub innych aspektów działania Serwisu należy kierować pisemnie, na adres Organizatora: TELEAUDIO DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
  Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa z dopiskiem: Gazeta TV Polsat – reklamacja.
 2. Reklamacje dotyczące publikacji ogłoszenia można zgłaszać w terminie 3 dni od daty, w której ogłoszenie zostało opublikowane lub – zgodnie z Regulaminem – winno zostać opublikowane. Pozostałe reklamacje należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
 3. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację, jej adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpływu i w tym terminie zostanie do nadawcy wysłane stanowisko w sprawie.
 • 8. Odstąpienie od umowy
 1. Możliwość wypowiedzenia umowy dotyczącej publikacji ogłoszenia ze strony Użytkownika jest wyłączona.
 2. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zawieranej umowy na publikację  ogłoszenia na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu miałyby zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik (ogłoszeniodawca), będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, przyjmuje do  wiadomości i wyraża zgodę, że:
 3. a) ma prawo odstąpić od umowy publikacji ogłoszenia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,
 4. b) termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
 5. c) aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik musi poinformować Organizatora: Teleaudio Dwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028, Warszawa, fax: 022/ 244-40-02, tel. 022/ 244-40-11 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismem wysłanym pocztą lub faksem), korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu  (przy czym skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe),
 6. d) aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 7. e) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym została otrzymana decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika przy zamawianiu ogłoszenia, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie lub zastosowanie innej formy zwrotu środków będzie wynikało z przyczyn technicznych; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
 8. f) Użytkownik (ogłoszeniodawca) traci prawo odstąpienia od umowy po opublikowaniu ogłoszenia w Serwisie i w Gazecie TV Polsat.
 9. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Organizator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w tym zakresie.
 • 9. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), Organizator Serwisu informuje, że jest administratorem danych osobowych: a) Użytkowników przekazywanych mu m.in. wraz z ogłoszeniami, jak również b) danych osobowych wskazanych w treści ewentualnych reklamacji do niego adresowanych, o których mowa w § 7 Regulaminu, c) danych osobowych Odbiorców, zawartych (potencjalnie) w korespondencji kierowanej za pośrednictwem Organizatora do Użytkowników (ogłoszeniodawców) zgodnie z § 4 ust. 1-4 Regulaminu.
 2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania, obejmują dane osobowe podane przez osobę udostępniającą ww. dane, w tym (w zależności od sytuacji): imię, nazwisko, pseudonim, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres email, wiek.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie § 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym w celu:
 4. a) przyjęcia i publikacji ogłoszeń w Serwisie prowadzonym przez Organizatora,
 5. b) rozpoznania ewentualnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy publikacji treści ogłoszenia,
 6. c) rozpoznania i realizacji reklamacji zgłaszanych przez Użytkownika (ogłoszeniodawcę), a związanych z działaniem Serwisu.
 7. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora również na podstawie § 6 ust. 1 pkt. f) RODO – w zakresie i w celu w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Organizatora), przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać czynności związane z działaniem Serwisu, w tym przetwarzanie danych osobowych do celów: rozpoznania i realizacji reklamacji związanych z działaniem Serwisu składanych przez podmioty inne niż Użytkownik (ogłoszeniodawca), archiwizacji danych, dla celów dowodowych, rozliczeniowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z Serwisem, przechowywanie danych zawartych w korespondencji pochodzącej od Odbiorców, a adresowanej za pośrednictwem Organizatora do Użytkowników (ogłoszeniodawców), przy czym w tym zakresie Organizator nie otwiera korespondencji i nie zapoznaje się z zawartymi w niej (potencjalnie) danymi osobowymi, a jedynie tymczasowo (do momentu dalszej wysyłki) przechowuje dane zawarte (potencjalnie) w ww. korespondencji.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Odbiorcami danych osobowych udostępnianych administratorowi (Organizatorowi) w związku
  z działaniem Serwisu będzie Telewizja Polsat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000388899, NIP 1130054762, która jest nadawcą ogłoszeń publikowanych w Gazecie TV POLSAT (w formie teletekstu).

W przypadku, gdy w treści ogłoszenia Użytkownik poda – zgodnie z § 2 ust. 6 pkt c) Regulaminu – swoje imię, pseudonim, wiek oraz województwo miejsca zamieszkania, dane te zostaną opublikowane (udostępnione) na stronie internetowej Serwisu oraz w Gazecie TV Polsat i będą dostępne publicznie, nieograniczonej liczbie odbiorców, w taki sposób, że każdy będzie mógł się z nimi zapoznać.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą:
 2. a) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lit. a) – w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 4 Regulaminu,
 3. b) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lit. b) – w okresie niezbędnym do uwzględnienia treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 4. c) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lit. c) – w okresie, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 4 Regulaminu,
 5. c) w zakresie, o którym mowa w ust. 4 – do czasu upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Pliki do pobrania: Regulamin Serwisu Bank Samotnych Serc , Formularz odstąpienia od umowy